Mesafeli Satış Sözleşmesi

DEDEMİNN MARINA HOTEL MESAFELİ SATIŞ (KONAKLAMA HİZMETLERİ) SÖZLEŞMESİ
İşbu Konaklama Hizmetleri Sözleşmesi (‘Sözleşme’), Misafir tarafından satış ve rezervasyon
kanalları vasıtası ile aşağıda belirtilen tarihlerde ve Göcek Dedeminn Marina Hotel (‘Otel’)
tesislerinde konaklama hizmeti satın alınmasına ilişkin ‘Misafir’ tarafından bildirilen rezervasyon
talebine istinaden, bu rezervasyon talebinin kabulü ile Otel tarafından Misafir’den alınacak
hizmet bedeli karşılığında verilecek konaklama hizmetine ilişkin genel ve özel hükümler ile bu
kapsamda ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (‘TKHK’) ve 27 Kasım 2014
tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(’Yönetmelik’) hükümleri çerçevesinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi
amacı ile düzenlenmiştir.
MADDE   1 .
TARAFLAR
SAĞLAYICI BİLGİLERİ – Dedeminn Marina Hotel
Ünvan
: NCS Turizm İnşaat Tarım Hayvancılık ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No
:
0630041009000014
Adres
: Göcek Mah. Çarşı Yolu Cad. No.: 63/B 48310 Fethiye – MUĞLA
Tel. No.
: (0252) 645 25 09
E-Mail 
: marina@dedeminnmarina.com
Web Sayfası
: https://www.dedeminnmarina.com/
MİSAFİR BİLGİLERİ
Ad-Soyad
:
T.C./Pasaport :
Adres
Tel. No.
E-Mail 
:
Fatura Adresi :
MADDE   2 .
SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme kapsamında Otel tarafından sunulacak hizmetin türü, niteliği, içeriği, satış
bedeli, ödeme şekli, genel ve özel koşulları aşağıdaki gibidir:
Hizmet Türü
: Belirli Tarihte veya Dönemde Konaklama
Oda Tipi
:
Kişi Sayısı
Hizmet Bedeli
: _______________ (Hizmet Bedeli’ne vergiler dahildir)
Ödeme Şekli
:
Konaklama Süresi
:
MADDE   3 .
YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Sözleşme’ye konu rezervasyon talebine eşlik eden ve yukarıda Madde 2 ile
belirtilmiş Hizmet Bedeli’nin Misafir tarafından tam olarak ödenmiş olması koşuluna bağlı olarak
yürürlüğe girecektir. Hizmet Bedeli’nin ödenmesi anına dek, Misafir tarafından yapılan
rezervasyon talebi Otel tarafından kabul edilmiş addedilmemektedir. Hizmet Bedeli’nin
rezervasyon esnasında ödenmemesi halinde rezervasyon başkaca herhangi bir ihtar, ikaz,
bildirim vb. gerek olmaksızın düşecektir ve Otel’in Misafir’e yönelik herhangi bir sorumluluğu,
borcu ve/veya taahhüdü söz konusu olmayacaktır. Hizmet Bedeli’nin ödenmesi ile işbu
Sözleşme Tarafları açısından geçerli ve bağlayıcı olarak yürürlüğe girecek, Misafir’in ÖBF
(aşağıda tanımlanmıştır) hüküm ve koşullarını okuduğuna ve kabul ettiğine dair karine teşkil
edecektir.
MADDE 4
ÖN BİLGİLENDİRME
Misafir, https://www.dedeminnmarina.com/ internet sayfasındaki ‘Ön Bilgilendirme Formu’nu
(‘ÖBF’) okuduğunu, ÖBF kapsamında TKHK ve Yönetmelik kapsamında sahip olduğu ÖN
BİLGİLENDİRİLME ve CAYMA hakları yanı sıra Otel’in işletme, fiyatlandırma, cayma, iptal ve iade
kural ve politikaları, Otel tarafından Misafir’e Sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetler,
hizmet bedelleri, otel ve oda konseptleri hakkında yeterli şekilde aydınlatılmış
bulunduğunu, işbu Sözleşme’yi onaylamasının aynı zamanda ÖBF’ye onay vermiş olduğu
şeklinde addedileceğini, ÖBF’nin işbu Sözleşme’nin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasını teşkil
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
MADDE   5 . 
 GENEL HÜKÜMLER
Misafir, satın almış olduğu hizmetlere, hizmetlerin tür, nitelik ve kapsamına, fiyatlandırmasına,
cayma-iptal-iade
politikalarına,
Otel
kural
ve
politikalarına
https://www.dedeminnmarina.com/ web sayfasında yer alan ÖBF’yi okuduğunu, anladığını ve
içeriğini onayladığını, Otel ve Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetler hakkında yeterli bilgi
sahibi olduğunu, ÖBF kapsamı hakkında Diğer Kişiler’e de bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu
olduğunu ve rezervasyonun Misafir tarafından onaylanması ile birlikte ön bilgilendirmenin Diğer
Kişiler’e de yapılmış ve Diğer Kişiler’ce de onaylanmış sayılacağını, işbu Sözleşme’yi bu
kapsamda kendi tercihi ve iradesi ile elektronik ortamda onaylamak suretiyle rezervasyon
talebini kesinleştirerek Otel ile geçerli ve bağlayıcı şekilde işbu Sözleşme ilişkisine girmiş
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.1 Otel Kural ve Politikaları
a. Misafir, gerek kendisi ve gerek kendisi ile beraber konaklama yapacak olan diğer kişiler
(‘Diğer Kişiler’) adına işbu Sözleşme’ye konu konaklama hizmeti koşullarını kabul ettiğini,
Otel’e giriş esnasında gerek kendisine ve gerekse Diğer Kişiler’e sunulacak konaklama
hizmetlerinin Otel kuralları, güncel politikaları ve yürürlükte mevzuata uygun şekilde ifası
için tedariki zorunlu (kimlik/pasaport bilgi ve belgeleri, iletişim bilgileri dahil) bilgi ve
belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde sunmakla yükümlü olduğunu, Otel’e gerçeğe aykırı
ve/veya eksik bilgi verilmesinden kaynaklanabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai
sorumluluğun müştereken ve müteselsilen Misafir’e ve Diğer Kişiler’e ait olacağını, Misafir
tarafından sunulan bilgiler ile Misafir ve/veya Diğer Kişiler’in aktüel bilgilerinin uyuşmaması
halinde Otel’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı, haklı sebeple, tazminatsız ve ücret iadesiz olarak
sona erdirebileceğini VEYA aktüel bilgilere dayalı olarak ek ücretlendirme tahakkuk
ettirebileceğini, Otel’e girişi (check-in) esnasında Otel tarafından sunulacak KVKK
Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı formunu imzalayacağını ve Diğer Kişiler’in de
imzalamasını sağlamayı, aksi takdirde Otel’in hizmet sunmaktan imtina edebileceğini ve
işbu Sözleşme’yi tek taraflı, haklı sebeple, ücret iadesi ve tazminatsız olarak sona
erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b. Misafir, Otel’e ilk giriş (check-in) saatinin rezervasyon başlangıç tarihinde en geç saat 14:00
ve Otel’den nihai ayrılış (check-out) saatinin ilgili tarihte en geç saat 12:00 olduğunu; check-
in saatini takip eden iki (2) saatin dolması itibariyle Otel’e giriş yapmamış olması halinde
kendisine tahsis edilen odanın/odaların Otel tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini
ve bu sebeple herhangi bir itiraz, talep, ücret iade vb. hak ve/veya yetkisinin
bulunmayacağını, kaçırılan check-in saatinden itibaren yirmi-dört (24) saat içerisinde satın
almış olduğu konaklama hizmetinden gecikmeli olarak yararlanacağını Otel’e yazılı şekilde
bildirmemesi durumunda, Otel’in Misafir adına yapılmış tüm rezervasyonları tek taraflı, haklı
sebeple, tazminatsız ve ücret iadesi yapılmaksızın iptal etme hakkına sahip olduğunu,
check-out saatlerine uymaması halinde ek ücret tahsil edilebileceğini ve/veya kendisine
tahsis edilen odalardaki eşyalarının Otel çalışanları gözetim ve denetiminde Otel lobisine
taşınabileceğini ve bu eşyalara ilişkin her türlü sorumluluğun münhasıran Misafir’de
olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
c. Otel kapalı alanlarında (odalar dahil) tütün ve tütün ürünleri tüketimi yasaktır.
d. Otel tesislerine hayvan sokulması yasaktır (sertifikalı rehber hayvanlar hariç).
e. Otel konaklama süresinin uzatılması taleplerinin en az bir (1) gün öncesinden resepsiyona
iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, söz konusu talebin kabulü Otel’in inisiyatifindedir.
f.
Otel içerisinde ve odalarda diğer misafirleri rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak, diğer
misafirleri rahatsız edici hareketlerde bulunmak yasaktır.
g. Otel balkon, teras ve/veya pencerelerinden herhangi bir eşya ve/veya çöp vb. atılması
kesinlikle yasaktır.
h. Otel içerisinde taşkınlık yapan ve kavga eden misafirlerin konaklamaları derhal ve  ücret
iadesi olmaksızın sona erdirilir.
i.
Misafir ziyaretçilerinin resepsiyona ön bilgi verilmeksizin otel odalarına ve/veya otelde
münhasıran misafirlerin kullanımına tahsis edilmiş ortak alanlara girişi yasaktır. Aksine bir
durumun tespit edilmesi halinde, ilgili ziyaretçi(ler) otel dışına çıkarılır.
j.
Oda anahtarının misafir tarafından kaybedilmesi halinde, Otel’in belirlediği kayıp anahtar
bedeli misafirden ayrıca tahsil edilecektir.
k. 12 Yaş altındaki küçük çocukların yanlarında velileri olmadan havuza girmeleri yasaktır.
Sözleşme kapsamında konaklama yapan çocukların sorumlulukları velilere/Misafir’e ait olup,
Otel’in bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmaktadır.
l.
Otel’deki bazı odalara, rezervasyon esnasında talep halinde, stok durumuna ve Otel’in
kabulüne bağlı olarak bir (1) adet katlanabilir ilave yatak, 0-6 yaş arası çocuklar için
ücretsiz, diğer misafirler için Otel’in belirleyeceği güncel ücret karşılığı konulabilir.
m. Otel’in özel otopark alanı bulunmamaktadır. Konaklayan misafirlerimiz için yürüme
mesafesinde ücretli açık otopark mevcuttur.
n. Misafir’in, Sözleşme’ye konu konaklama süresinin bitiminden önce Otel’den ayrılması
halinde, kullanılmayan günler için ücret iadesi yapılmaz.
o. Otel ortak alanları ve giriş-çıkışları güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Kayıtlar, güvenlik
amacıyla tutulmaktadır ve yasal gereksinimlerin yerine getirilmesi için gerekli ve yeterli
ölçüde kullanılabilir. Misafir, Otel’e giriş yapması ile birlikte kameraların varlığını ve kayıt
yapılacağını kabul etmektedir.
5.2 Sorumluluk
a. Misafir, kendisine ait bagaj ve bagajın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun münferiden
kendisine ait olduğunu; yanında bulunan tüm eşyayı takip ve kontrol etmekle yükümlü
olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyasından, kıymetli eşyasından (ağır
kusur ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere) Otel’in ve çalışanlarının hukuki ve/veya cezai
hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple Otel’e ve/veya Otel çalışanlarına karşı
hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b. Misafir, Otel’de Konaklayan diğer misafirler ile Otel çalışanlarının ve Otel bünyesindeki diğer
üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmamakla yükümlü
olduğunu; üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü
eşyanın Otel sınırları içerisinde kullanımının yasal olduğunu, aksi takdirde yol açabileceği
maddi/manevi tüm zararlardan hukuken ve cezai olarak bizzat sorumlu olacağını iş bu
sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Misafir, Otel’in tabi olduğu yasa ve teamüllere, Otel kural ve politikalarına uymakla yükümlü
olduğunu, aksi takdirde Otel’in Otel’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, haklı sebeple,
tazminatsız ve ücret iadesi yapmaksızın sonlandırabileceğini, bu gibi bir halde Otel’den
ücret iade talep hakkının bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
d. Misafir, Otel odalarında, ortak alanlarında ve tesislerinde üçüncü kişilerin can ve mal
güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atacak her türlü eylem ve/veya işlemlerden kaçınmakla
yükümlü olduğunu; aksi takdirde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve
birinci derecede sorumlu olacağını ve Otel’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, haklı
sebeple, tazminatsız ve ücret iadesi yapmaksızın sonlandırabileceğini kabul, beyan ve
taahhüt etmektedir.
e. Gıda alerjisi olan misafirlerin resepsiyona başvurarak gıda alerjen bildirim formu
doldurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Otel’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu
olmayacaktır.
f.
Misafir, kendisinin ve/veya ziyaretçilerinin Otel bünyesinde (odalar, ortak alanlar, tesisler)
ve/veya Otel çalışanlar nezdinde kusuruyla sebep olabileceği her türlü maddi ve manevi
zararı, Otel’in ilk talebi üzerine, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın derhal
karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
g. Misafir, Diğer Kişiler’in kişisel verilerinin Misafir’in ‘veri sorumlusu’ sıfatı ile Diğer Kişiler’den
Misafir tarafından tedarik edildiğini ve Diğer Kişiler’in bilgisi ve onayı dahilinde Otel’e
aktarıldığını, söz konusu kişisel verilerini Otel ile paylaşımına ilişkin olası tüm sorumluluğun
münhasıran kendisine ait olduğunu, bu gibi sorumluluklar bakımından Otel’i en geniş
anlamda muaf tutacağını ve gerekli olması halinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
h. Misafir, ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması
halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Otel’e sona erme sebeplerini yazılı
olarak bildireceğini, aksi halde Sözleşme kapsamındaki hizmetleri kullanmış sayılacağını
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
i.
Misafir tarafından talep edilebilecek ve Otel tarafından sağlanmayan hizmetler bakımından
Otel’in Misafir’i yönlendirebileceği üçüncü kişilerin sunacakları hizmetler ve bu hizmetlere
dayalı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar bakımından Otel’in herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
j.
Misafir tarafından Otel odasında ve/veya Otel ortak alanlarında unutulan eşyalar, Otel
personeli tarafından bulunması halinde on-dört (14) gün boyunca saklanır ve Misafir’in talebi
halinde, masrafları Misafir’e ait olmak üzere, talep edilen adrese postalanır veya Misafir’in
yetkilendirileceği kişiye tutanak karşılığı teslim edilir. Bu süre içerisinde Misafir tarafından
unutulan eşyaya yönelik herhangi bir talepte bulunulmazsa, Misafir’in eşyaya yönelik
mülkiyete dayalı hak ve yetkilerinden feragat ettiği addedilir. Bununla birlikte, unutulan eşyaların kaybolması veya zarar görmesi hallerinden Otel’in herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Misafirler, kişisel eşyalarını güvende tutmak ve gerekli önlemleri almak
konusunda münferiden sorumludur.
5.3 Hizmet Bedeli ve Ödemeler
a. Otel tarafından işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Misafir’e sunulacak
hizmetlere ilişkin toplam ücrete KDV ve KONAKLAMA VERGİSİ dahildir. Misafir, Madde 3 ile
gösterilen satın aldığı hizmetler dışında Otel’den alabileceği her türlü diğer ürün ve/veya
hizmetlerin ek ücrete tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
b. Standart Kahvaltı, Hizmet Bedeli’ne dahildir. Otel, işbu Sözleşme’ye konu ve/veya Misafir’in
konaklaması sürecinde talep edebileceği ek hizmet/ürünlerin tedarikine ilişkin olarak
Misafir’den kredi kartı bilgisi isteyebilir ve bu bilginin verilmemesi halinde hizmet
sunumundan imtina edebilir.
c. Misafir tarafından rezervasyon talebi anında rezervasyona eşlik eden (konaklama, varsa
ulaşım, transfer, ek ürün ve/veya hizmetler vb.) bedellerinin tamamının ödenmesi
gerekmektedir. Söz konusu ödemenin yapılmaması halinde, rezervasyon talebi Otel
tarafından iptal edilir.
d. Misafir Otel’e giriş esnasında otel elemanına Otel rezervasyon kaydı yapılırken ödeme için
kullanılan kredi kartını ya da kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz etmekle
yükümlüdür.
e. Misafir, Hizmet Bedeli ödemesini online ödeme sistemleri ile gerçekleştirmesi halinde,
Misafir’in kendi kusuruna atfedilebilecek hatalarından dolayı Misafir bilgi ve belgelerinin
üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Otel’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
f.
Misafir, online rezervasyon ve ödeme sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı tercih etmesi
halinde, ödeme esnasında kendisine ait kredi kartı bilgilerini kullanmayı, buna aykırı şekilde
üçüncü bir kişinin kart bilgileri ile ödeme yapması halinde sorumluluğun münhasıran ve
tümüyle kendisine kendisine ait olacağını, bu gibi bir durumda Otel tarafından hiçbir şekilde
ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
g. İşbu Sözleşme’ye konu Hizmet Bedeli ve (varsa) ek hizmetler/ürünler için Misafir tarafından
kullanılan kredi kartının Otel’in kusuruna atfedilemeyecek şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve
hukuka aykırı olarak kullanılması iddiasına/gerekçesine dayalı olarak ile ilgili bankanın/finans
kuruluşunun Hizmet Bedelini ödememesi veya iade alması halinde Misafir, itiraz edilen
hizmet bedelinden ve Otel’in bu yüzden uğramış olabileceği her türlü zarardan (rezervasyon
kesinleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte) sorumlu olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir.
h. Otel tarafından Hizmet Bedeli taksitlendirilmemektedir. Bununla birlikte, Misafir’in
rezervasyon onay esnasında kullandığı kartı tedarik eden banka kampanyalar düzenleyerek
Hizmet Bedeli’ne taksitlendirme uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür
kampanyalar tamamen Misafir’in bankasının inisiyatifindedir ve Otel’in bu hizmetlere ilişkin
herhangi
bir
taahhüdü
ve/veya
sorumluluğu
bulunmamaktadır.
5.4 Cayma Hakkı, İptal ve İade Politikası
Misafir, ÖBF kapsamında da belirtildiği üzere, Yönetmelik Madde 15/1-g hükmü uyarınca işbu
Sözleşme’den cayma hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bununla
birlikte, Otel, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, Misafir’e konaklama başlangıç
tarihinden en geç yedi (7) takvim günü öncesinde yapılması koşuluna bağlı olarak rezervasyon
iptal ve ücret iadesi hakkı tanımaktadır.
Yukarıda belirtilen sürelere uygun şekilde yapılacak iptal bildirimlerine bağlı ücret iadeleri, iptal
bildirim tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
5.5 . KVKK ve Gizlilik Hükümleri
a. Taraflar, işbu Sözleşme’nin imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca, ilgili mevzuat
kapsamında izin verilen haller, üçüncü kişilerden herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal
edilmeksizin temin edilen bilgiler ve(veya işbu Sözleşme öncesinde kamuya mal olmuş
bilgiler istisna olmak üzere, Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a aktarılacak
yazılı ya da sözlü tüm bilgileri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacaklarını ve üçüncü kişi ve kurumlara
aktarmayacaklarını/ifşa etmeyeceklerini, Gizli Bilgiler’in ancak ve sadece işbu Sözleşme ile
öngörülen karşılıklı yükümlülüklerin ifası için gerekli ve yeterli oldukları ölçüde
kullanılacağını, bu kurala aykırılık halinde, aykırılıkta bulunan Tarafın aykırılığın yol açacağı
zararları tazminle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. İşbu Madde
5.5(a) hükmü,. işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinden bağımsız
olarak yürürlüğünü sürdürecektir.
b. İşbu Sözleşme’nin müzakeresi, kuruluşu ve/veya ifası sırasında Misafir tarafından Otel’e
iletilen tüm kişisel veriler, Otel tarafından Otel’in bağlı olduğu grup şirketleri, iş ortakları,
tedarikçiler, hissedarlar, adli ve idari merciler, yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile
paylaşılabilecektir. Misafir, kişisel verilerinin belirtilen şekil, amaç ve içerikte kullanılmasına
onay vermektedir.
c. Misafir, Otel tarafından tedarik edilen kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, aktarılması,
muhafaza edilmesi ve imhası süreçlerine ilişkin KVKK Aydınlatma Metni’ni metnine
https://www.dedeminnmarina.com/ sitesinden ulaştığını ve işbu Sözleşme’ye verdiği onayın
aynı zamanda Aydınlatma Metni kapsamında Açık Rızası olarak addedileceğini kabul, beyan
ve taahhüt etmektedir..
d. Misafir, Otel’in ve/veya iş ortaklarının her türlü reklam, tanıtım ve kampanyalara
ait elektronik bilgi iletilerinin, e-posta, SMS, telefon ve her türlü iletişim aracı ile kendisine
ulaştırılmasına muvafakat etmektedir. Misafir, dilerse
marina@dedeminnmarina.com
üzerinden yapacağı bildirimle bu muvafakatini geri alabilir.
5.6 Kamu
Sağlığı
Uygulamaları
Misafir, ilgili/yetkili idare kurum ve/veya kuruluşlar tarafından gerekli tutulması halinde veya
Otel personeli, misafirleri ve ziyaretçilerinin genel sağlığı için Otel tarafından gerekli görülmesi
halinde, Otel girişinde
ateş ölçümü, test ve/veya genel semptom değerlendirmesi
yapılabileceğini ve bu değerlendirmeler neticesinde objektif ve/veya makul olarak risk teşkil
eden kişilerin Otel’e erişiminin engellenebileceğini ve/veya konaklamasının erken
sonlandırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.. Bu gibi bir durumda, Misafir’in
kullanılmayan konaklama günlerine ilişkin ödemesi Otel tarafından rezervasyon neticesinde
ödenmesi gerekecek her türlü vergi, resim, harç vb. tutarlar mahsup edildikten sonra iade
edilecektir.
5.7 Mücbir Sebepler
Ülkenin tamamını veya bir kısmını etkileyen savaş, terör hareketleri veya tehlikesi, siyasi
gerginlikler, mülkiyet haklarının kullanılamaması, halk ayaklanması, askeri veya sivil darbe ya
da darbe kalkışması, sınırların ve hava sahalarının kapatılması, seyahat yasakları ya da seyahat
etmeme tavsiyesi, hava ve kara ulaşımlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve genel
yaşam koşullarını olumsuz kılan kazalar ve deprem, sel, yanardağ patlaması gibi doğal afetler,
grevler ve lokavtlar, enflasyon, devalüasyon, ticari ambargolar gibi olumsuz ekonomik olaylar,
ulaşıma yönelik her türlü sınırlamalar, salgın hastalık, karantina gibi durumlar işbu Sözleşme
bakımından Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep nedeniyle işbu Sözleşme’ye
konu yükümlülüklerini ve/veya taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyen tarafın
tercihi ve bildirimi ile işbu Sözleşme askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Bu tür durumlarda,
Misafir’in talebi doğrultusunda, kullanılamayan rezervasyon günleri ücreti Otel tarafından
Misafir’e iade edilir veya ileriki bir tarihe aktarılabilir. Mücbir Sebep hallerine dayalı hizmet
aksaklıklarına dayalı olarak herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
Taraflara ait adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe, iş bu sözleşmedeki adreslere
yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır. Misafir tarafından rezervasyon ve satın alma
aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için
kullanılacağından iletişim bilgilerinin bildirilmemesi sorumluluğu Misafir’e aittir. Taraflara ait
adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe, sözleşmedeki adreslere yapılacak her türlü
tebligat geçerli sayılacaktır.
MADDE 6 . SON HÜKÜMLER 
6.1 Uyuşmazlıkların Çözümü. Otel tarafından sunulacak Konaklama Hizmetleri’ne ilişkin
Misafir ve Otel arasındaki Sözleşme ilişkisine dayalı olarak ortaya çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıkların öncelikle Taraflar arasında iyi niyet çerçevesinde çözümlenmesi esastır.
Uyuşmazlığın on-dört (14) takvim günü içerisinde çözüme ulaştırılamaması halinde, uyuşmazlık
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde
olmaları halinde yetkili Tüketici Hakem Heyeti’ne, belirtilen parasal sınırlar üzerinde olmaları
halinde Zorunlu Dava Arabuluculuk Şartı koşuluna bağlı olarak yetkili Tüketici Mahkemesi’ne
yapılacak başvuru ile çözümlenecektir.
6.2 Talep ve Şikayet. Misafir talep ve şikayetleri marina@dedeminnmarina.com email
adresine veya Göcek Mah. Çarşı Yolu Cad. No.: 63/B 48310 Fethiye – MUĞLA adresine iletilebilir.
6.3 Bildirimler.
İşbu Sözleşme kapsamında yapılabilecek bildirimler bakımından Otel’in ve
Misafir’in yukarıdaki Madde 1 ile belirtilen e-posta adresleri asli tebligat adresi olarak kabul
edilecektir.
6.4 Muvafakat. Misafir, Otel’in ve/veya iş ortaklarının her türlü reklam, tanıtım ve
kampanyalara ait elektronik bilgi iletilerinin, e-posta, SMS, telefon ve her türlü iletişim aracı ile
kendisine ulaştırılmasına muvafakat etmektedir. Misafir, dilerse marina@dedeminnmarina.com
üzerinden yapacağı bildirimle bu muvafakatini geri alabilir.
Misafir, işbu Sözleşme’yi Otel Web Sayfası üzerinden okuyup, tüm hüküm ve koşullarını kabul
ederek akdetmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Do you want help?